Vážení zákazníci,
Dovolujeme si Vás informovat, že od 1.7.2019 dojde ke změně vlastníka laboratoře. Jedná se o převod od společnosti Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o. ke společnosti Vodotech s.r.o.
Rádi bychom Vás ujistili, že celkový chod laboratoře, sídlo a portfolio poskytovaných služeb zůstává beze změny.
Veškeré informace od výše uvedeného data nově najdete na: www.vodotech.cz

Laboratoř-testování a analýzy

Centrální vodohospodářská laboratoř Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o. zahájila provoz v nových rekonstruovaných prostorách na ulici Slavníkovců v Ostravě – Mariánských Horách, které jí umožní dále rozšířit služby pro širší okruh zákazníků.

Toto pracoviště, zaměřené na analýzu pitné, povrchové, podzemní a odpadní vody, rozbory vodárenských a čistírenských kalů a na vzorkování vod, vzniklo původně v roce 1970 u vodohospodářské organizace, z níž se postupně vyvinula dnešní akciová společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Po změně vlastnické struktury mateřské společnosti jsou dnes laboratoře součástí aqualia infraestructuras S.A.

V centrální laboratoři se provádějí tyto rozbory:

 • základní chemický rozbor
  • speciální anorganická analýza (těžké kovy)
  • speciální organická analýza (TOL – těkavé organické látky, PCB – polychlorované bifenyly, OCP – organochlorované pesticidy, PAU – polyaromatické uhlovodíky)
  • stanovení NEL (nepolární extrahovatelné látky)
  • mikrobiologický rozbor
  • hydrobiologický rozbor

Ročně zpracuje v průměru 6 tisíc vzorků, z nichž asi čtvrtinu představují tzv. úplné rozbory, při kterých se vyšetřuje vzorek vody na více než 90 jednotlivých ukazatelů. Laboratoř pracuje jak pro mateřskou společnost, tak pro externí zákazníky, kterými jsou další vodárenské společnosti v rámci regionu, obecní úřady, firmy i soukromé osoby.

Díky vybavení moderní laboratorní technikou (spektrofotometry SHIMADZU, HACH, pHmetry a konduktometry WTW, atomové absorpční spektrofotometry GBC, AVANTA, plynové chromatografy HPST, kapalinový chromatograf AGILENT, analyzátor Hg – AMA 254, analytické váhy METTLER, TOLEDO, SARTORIUS, mikroskop s fluorescencí atd.) a týmu zkušených pracovníků je Centrální laboratoř od roku 1999 registrována u Českého institutu pro akreditaci jako zkušební laboratoř č.1259. V souladu s požadavky norem ISO splňuje všechny nároky na odbornou způsobilost i systém řízení, které jsou nutné k tomu, aby soustavně dodávala technicky platné výsledky zkoušek a kalibrací. Všechny protokoly s výsledky rozborů splňují mezinárodní parametry.

Pravidelně obnovovaná akreditace je pro konečného uživatele zárukou trvale vysoké úrovně poskytovaných služeb.

Akreditace

česky:
in English:

Seznam nejistot a mezí stanovitelnosti

Seznam nejistot a mezi stanovitelnosti

Aktualizace norem indetifikující zkušební postupy

Aktualizace norem identifikující zkušební postupy